Stałe i ugruntowane już miejsce w propagowaniu i upowszechnianiu czytelnictwa wśród uczniów zajmuje biblioteka szkolna.

Do roku 1962 księgozbiór biblioteki Zasadniczej Szkoły Zawodowej składał się z dwóch części. Jedną część stanowił księgozbiór Zasadniczej Szkoły Naftowej pod opieką mgr Zofii Krupiczki, drugą - księgozbiór Zasadniczej Szkoły Elektrycznej pod opieką mgr Ireny Guni.

Księgozbiór umieszczony był w szafach, które znajdowały salach lekcyjnych ze względu na brak pomieszczenia dla biblioteki. Nie było etatowego bibliotekarza.

Księgozbiór Zasadniczej Szkoły Naftowej został skompletowany z bibliotek niżej podanych szkół: Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przemysłu Naftowego Ministerstwa Górnictwa w Krośnie n/W, Szkoły Mistrzów Kopalnictwa Naftowego w Krośnie, Technikum Przemysłu Naftowego dla Robotników Wysuniętych Ministerstwa Górnictwa w Krośnie, Państwowego Technikum Naftowego Dla Dorosłych w Krośnie. Księgozbiór Zasadniczej Szkoły Elektrycznej pochodził ze szkół: Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej we Sanoku, Zasadniczej Szkoły Elektrycznej Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Jaśle, Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej we Frysztaku, Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Jaśle, Zasadniczej Szkoły Elektrycznej Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Sanoku, Zasadniczej Szkoły Mechanicznej w Sanoku, Zasadniczej Szkoły Ekonomicznej Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosł w Jaśle.

Powyższy księgozbiór spisany był w siedmiu oddzielnych książkach inwentarzowych, w których figurowały ceny sprzed wymiany pieniędzy. Księgi inwentarzowe i książka ubytków stanowiły całą dokumentację.

W roku szkolnym 1962/63 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej został wydzielony kierunek ekonomiczny i handlowy, powstała oddzielna jednostka - Zasadnicza Szkoła Ekonomiczna z siedzibą przy ul. Marchlewskiego. Podzielono również księgozbiór.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ul. Ducala 21 na etacie bibliotekarki została zatrudniona Klara Ziarnik, która organizowała bibliotekę z prawdziwego zdarzenia. Dla biblioteki wydzielono na drugim piętrze oddzielne pomieszczenie o powierzchni kilku metrów kwadratowych. Warunki lokalowe i higieniczne były trudne. Wyposażenie biblioteki stanowiły 4 regały i kilka szaf. Księgozbiór w 2/3 składał się z tzw."cegiełek", książek propagandowych, 1/3 stanowiła klasyka i powieści oraz 1 encyklopedia i słownik języka polskiego. Wiele cennych pozycji było wypożyczonych, brakowało na nie dowodów (kart czytelnika), jedynie wypożyczenie zaznaczone zostało w księdze inwentarzowej. Trzeba było dotrzeć do tych osób, które w zależności od swojej woli zwracały wypożyczone książki lub nie. W ciągu roku pracy bibliotekarka spisała księgozbiór z kilku książek do jednej książki inwentarzowej, uregulowała sprawę cen sprzed wymiany pieniędzy, założyła karty czytelnika. Wszystkie książki otrzymały nowe numery i zostały opieczętowane pieczęcią - Biblioteka Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jaśle. Księgozbiór liczył ponad 2 tysiące woluminów.

W roku 1963/64 zainteresowanie biblioteką i czytelnictwem wzrosło. Szczególnie chętnie wypożyczali książki uczniowie klas trzecich elektrycznych i naftowych. Powołany został aktyw biblioteczny, który oprawiał książki w papier i opisywał je. Wzbogacił się księgozbiór. Rozpoczęto jego katalogowanie. Biblioteka stała się współorganizatorem odbywających się w szkole konkursów, olimpiad i innych imprez.

W roku szkolnym 1964/65 biblioteka otrzymała pomieszczenie na parterze. Polepszyły się warunki pracy. Zakupiono nowe regały i szafkę katalogową. Rozszerzył się księgozbiór, zwłaszcza techniczny, wzrosła ilość lektur. Wprowadzono częściową selekcję księgozbioru. W roku 1965/66 księgozbiór liczył ponad 6 tysięcy woluminów.

W roku szkolnym 1971/72 wraz z podziałem szkół dokonano podziału księgozbioru, który liczył ponad 10 tysięcy woluminów.

W nowym budynku (ul. Staszica 30) biblioteka początkowo mieściła się w pomieszczeniu nr 25, obecnie pokój nauczycielski, następnie w sali 24, a od 1976 w sali nr 21 wraz z zapleczem.

Bibliotekę wyposażono w nowe regały metalowe, biurko, skrzynki na karty czytelnika, szafkę katalogową. Założono nową książkę inwentarzową, sporządzono protokół przekazania książek do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej. Dokonano selekcji księgozbioru. Biblioteka stała się miejscem zebrań sekcji bibliotekarzy z terenu Jasła. Wzrosło czytelnictwo, dobrze pracował aktyw biblioteczny, który wykonywał potrzebne pomoce, tablice, wykresy, dekoracje. Wizytator mgr Brzuchowska wysoko oceniła pracę biblioteki.

W roku szkolnym 1975/76 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Zawodowych nr 1; nastąpiło połączenie księgozbioru Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej DokształcajacejOdpowiednio 6040 i 4020 woluminów.

W bibliotece zatrudnione były dwie bibliotekarki - Klara Ziarnik i Krystyna Czupa, która w niedługim okresie poszła na urlop.

Dokonano spisu z natury księgozbioru do inwentarza. Rozpoczęto gromadzenie księgozbioru z dziedziny transportu i techniki samochodowej. Prowadzono lekcje biblioteczne.

W roku szkolnym 1978/79 pracowały dwie bibliotekarki - Klara Ziarnik i Jadwiga Matuszewska. Rozpoczęto oprawianie książek w folię.

W ciągu dwóch następnych lat w bibliotece pracowała jedna bibliotekarka.

W roku 1980/81 biblioteka liczyła 14 tys. woluminów, 50 tytułów prenumerowanych czasopism krajowych i 6 zagranicznych, 1710 czytelników, było 13821 wypożyczeń. Założono książkę inwentarzową dla nabytków audiowizualnych. Zakupiony księgozbiór katalogowano, oprawiano w folię, naklejano numerki. Przeprowadzono lekcje biblioteczne we wszystkich klasach pierwszych.

W roku szkolnym 1981/82 w bibliotece pracowała druga bibliotekarka, Elżbieta Iwanicka.

W roku 1982/83 nastąpił podział księgozbioru, który liczył 17 tysięcy woluminów. Spisano protokół przekazania książek do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 dokąd również przeszła bibliotekarka Elżbieta Iwanicka. Wydzielono karty katalogowe, wykreślono przekazane książki z inwentarza.

W roku szkolnym 1984/85 bibliotek stan księgozbioru liczył około 9 tys. woluminów. Prenumerowanych czasopism 58 tytułów. Ogółem 7270 wypożyczeń, 1/3 klas korzystała w 100% z biblioteki.

W roku szkolnym 1986/87 w bibliotece zatrudniono drugą osobę – Barbarę Rzońcę.

W roku szkolnym 1988/89 biblioteka liczyła ponad 11 tys. woluminów. 

 

(tekst na podstawie Kroniki Szkoły opracowanej w 100 – lecie szkolnictwa zawodowego w Jaśle przez mgr Lucynę Zajchowską)

 

W roku 1992 w bibliotece pracowała Elżbieta Bartula a od 1993 Barbara Zbylut.

W 2001 r. zatrudniono Czesławę Wickowską, później Elżbietę Maziarz Agnieszkę Wojciechowicz.

W latach 2013 - 2014 bibliotekę szkolną prowadziły: p. mgr Agnieszka Przywara - Szumiec oraz p. mgr Edyta Rutyna.

W roku szkolnym 2015/2016 funkcję bibliotekarzy pełniły - p. mgr Edyta Rutyna oraz p. mgr Ewa Skocz.

W roku szkolnym 2016/2017 biblioteka liczyła trzech bibliotekarzy: p. mgr Agnieszkę Przywarę - Szumiec, p. mgr Edytę Rutynę oraz p. mgr Ewę Skocz.

W latach 2017 - 2018 Biblioteka ZST była prowadzona przez p. mgr Agnieszkę Przywarę - Szumiec oraz p. mgr Edytę Rutynę.

W roku 2019 i 2020 w bibliotece szkolnej pracowały - p. mgr Agnieszka Przywara - Szumiec oraz p. mgr Agnieszka Munia.

Rok szkolny 2021 - 2022 to czas pracy jednego bibliotekarza - p. mgr Agnieszki Muni.

Od 1 września 2022 r. funkcję nauczyciela bibliotekarza w Bibliotece ZST w Jaśle pełni p. mgr Maria Jachym.