REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I CZYTELNI

 Biblioteka szkolna jest prowadzona jako pracownia szkolna służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle.

 1. Czytelnicy przed zapisaniem, powinni zapoznać się z regulaminem biblioteki i wyrazić zgodę na jego przestrzeganie.

 1. Uczniowie zapisywani są na początku każdego roku szkolnego na podstawie wpisu do dzienników lekcyjnych (albo innej ścieżki dokumentacyjnej), zaś nauczyciele i pracownicy – indywidualnie.

 2. Uczniowie na początku roku szkolnego otrzymują przypisaną do swojego konta czytelniczego kartę biblioteczną służącą do wypożyczania księgozbioru bibliotecznego. Wraz z końcem roku szkolnego zwracają karty do depozytu w bibliotece i otrzymują je ponownie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Uczniowie z klas maturalnych zobowiązani są zwrócić karty wraz z książkami przed zakończeniem roku szkolnego. Ich karty zostaną przekazane nowym uczniom klas pierwszych. Uczniowie swoim podpisem potwierdzają otrzymanie lub oddanie karty bibliotecznej. Użytkownik, który zgubił kartę – pokrywa koszt jej wyprodukowania.

 3. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko i osobiście je zwraca.

 4. Łączna ilość wypożyczonych książek wynosi:

 • uczniowie – 5 książek (w tym jedna lektura),

 • nauczycieli i pracowników szkoły – ograniczenia nie obowiązują.

 1. Czytelnik zobowiązany jest przejrzeć książkę natychmiast po jej wypożyczeniu i zgłosić ewentualne uszkodzenia. W przeciwnym razie ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z punktu 10 regulaminu.

 1. Termin zwrotu książek upływa po 3 tygodniach. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać prolongatę.

 2. Za książkę zagubioną lub uszkodzoną czytelnik zwraca taką samą, ewentualnie inną po uzgodnieniu z  ibliotekarzem bądź płaci kwotę ustaloną przez bibliotekarza.

 3. Z czasopism i księgozbioru podręcznego można korzystać na miejscu (w czytelni) lub wypożyczyć poszczególne numery na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie. Dopuszcza się wypożyczenie księgozbioru podręcznego na 7 dni.

 4. Uczeń zalegający ze zwrotem książki za ubiegły rok traci prawo do korzystania z biblioteki do chwili uregulowania zaległości.

 5. Na koniec każdego roku szkolnego uczniowie winni zwracać wszystkie wypożyczone książki i czasopisma. Rozliczając się z biblioteką otrzymują podpisaną kartę obiegową lub inne pisemne potwierdzenie.

 6. Przed opuszczeniem szkoły czytelnik rozlicza się z biblioteką podpisując kartę obiegową lub otrzymując inne pisemne potwierdzenie.

 7. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką (karty obiegowej) odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.

 8. Bibliotekarz prowadzi swą działalność w oparciu o przydział czynności:

 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

 2. Rozmowy z czytelnikami – pomoc doradcza w wyborze lektury.

 3. Udostępnianie na lekcje pozycji z księgozbioru podręcznego i czasopism.

 4. Informowanie wychowawców o poziomie czytelnictwa poszczególnych klas.

 5. Przygotowywanie sprawozdań z przebiegu pracy w danym semestrze i roku szkolnym.

 1. Prowadzenie lekcji bibliotecznych i zapoznawanie uczniów klas pierwszych z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej .

 2. Organizowanie wystaw tematycznych w gablocie na korytarzu szkoły. Zamieszczanie aktualnych informacji na stronie szkoły, w zakładce: „biblioteka”.

 3. Gromadzenie zbiorów: zakup nowych pozycji literaturowych, kiermasze, opracowanie księgozbioru i uaktualnianie katalogów online.

 4. Selekcja księgozbioru – wycofywanie książek zniszczonych, zagubionych, nieaktualnych.

 5. Ewidencja i gromadzenie czasopism.

 6. Konserwacja i renowacja książek.

 7. Udostępnianie nauczycielom i uczniom komputerów w salce internetowej (pracowni multimedialnej) w celu wykorzystania Internetu do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

 

Regulamin uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 21.06.2013r.

Regulamin wchodzi w życie w dniem 21.06.2013r.

  

Aneks do regulaminu biblioteki szkolnej

 1.Zmianie ulega zapis punktu 5 regulaminu 

5.Uczniowie na początku roku szkolnego otrzymują przypisaną do swojego konta czytelniczego kartę biblioteczną służącą do wypożyczania księgozbioru bibliotecznego. Wraz z końcem roku szkolnego zwracają karty do depozytu w bibliotece i otrzymują je ponownie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Uczniowie z klas maturalnych zobowiązani są zwrócić karty wraz z książkami przed zakończeniem roku szkolnego. Ich karty zostaną przekazane nowym uczniom klas pierwszych. Uczniowie swoim podpisem potwierdzają otrzymanie lub oddanie karty bibliotecznej. Użytkownik, który zgubił kartę – pokrywa koszt jej wyprodukowania.  

który otrzymuje brzmienie: 

5.Uczniowie, przy pierwszej wizycie w bibliotece, otrzymują przypisaną do swojego konta czytelniczego kartę biblioteczną służącą do wypożyczania księgozbioru bibliotecznego. Wraz z zakończeniem edukacji w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, zwracają karty do biblioteki. Uczniowie swoim podpisem potwierdzają otrzymanie lub oddanie karty bibliotecznej. Użytkownik, który zgubił kartę – pokrywa koszt jej wyprodukowania, ustalony przez bibliotekarza. 

2.Zmianie ulega zapis punktu 8 regulaminu 

8.Czytelnik zobowiązany jest przejrzeć książkę natychmiast po jej wypożyczeniu i zgłosić ewentualne uszkodzenia. W przeciwnym razie ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z punktu 9 regulaminu. 

który otrzymuje brzmienie 

     8.Czytelnik zobowiązany jest przejrzeć książkę natychmiast po jej wypożyczeniu i zgłosić ewentualne uszkodzenia. W przeciwnym razie ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z punktu 10 regulaminu 

 

Aneks przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 11.09.2013r. 

Aneks wchodzi w życie w dniem 11.09.2013r.

 

 

Aneks nr 2 do regulaminu biblioteki szkolnej 

1.Zmianie ulega zapis punktu 13 regulaminu 

13. Na koniec każdego roku szkolnego uczniowie winni zwracać wszystkie wypożyczone książki i czasopisma. Rozliczając się z biblioteką otrzymują podpisaną kartę obiegową lub inne pisemne potwierdzenie. 

który otrzymuje brzmienie: 

 1. Na koniec każdego roku szkolnego uczniowie winni zwracać wszystkie wypożyczone książki, czasopisma i inne materiały najpóźniej tydzień przed terminem klasyfikacji, z wyj. pkt. 9 regulaminu. Wobec czytelników przetrzymujących zasoby biblioteki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. Czytelnik może ponieść karę (ujemne punkty z zachowania) za niszczenie mienia szkoły. 

2.Wykreśla się podpunkt l. punktu 16 regulaminu, który brzmiał: 

     l. Udostępnianie nauczycielom i uczniom komputerów w salce internetowej (pracowni multimedialnej) w celu wykorzystania Internetu do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

 

Aneks przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 8.09.2016r. 

Aneks wchodzi w życie w dniem 8.09.2016r.